CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Bảo đảm tích hợp 70% dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Ngày đăng 02/04/2022 | 12:35  | Lượt xem: 114

Thực hiện tái cấu trúc, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công thành phố và tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm tỷ lệ tích hợp đạt 70% trong năm 2022…

Đó là tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 06 thành phố Hà Nội tại Công văn số 03/CV-BCĐ ngày 29-3-2022 về triển khai một số nội dung nhiệm vụ của Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 17-2-2022 của UBND thành phố về thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, căn cứ Kế hoạch số 54/KH-UBND, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương xây dựng lộ trình thực hiện; kiện toàn các ban chỉ đạo từ cấp huyện đến thôn, bản, tổ dân phố, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên và đơn vị có liên quan...

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, phải nhận thức đây là đề án quan trọng, liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, người dân, doanh nghiệp; đồng thời, đẩy mạnh triển khai chứng thực điện tử và cấp các giấy tờ cho công dân trên môi trường điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính nhằm hạn chế tối đa việc phải nộp các tài liệu giấy theo quy định.

Nguồn: Báo Hà Nội mới

Các sở, ban, ngành của thành phố căn cứ nội dung nhiệm vụ, mục tiêu của đề án và chỉ đạo của các bộ, ngành chủ quản để xây dựng kế hoạch của đơn vị, bảo đảm việc thực hiện các mục tiêu chung; đặc biệt, phải xác định đây là đề án liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, người dân, doanh nghiệp; sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phát triển thành nền tảng cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối chung trên toàn quốc; phải xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, sản phẩm dùng chung cho các đơn vị trên địa bàn thành phố…