CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

CÔNG ĐIỆN SỐ 01/CĐ-UBND NGÀY 18/02/2022 CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT VÀ KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH BỆNH COVID-19
Ngày đăng 21/02/2022 | 09:51  | Lượt xem: 95

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký ban hành Công điện về việc tăng cường các biện pháp thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

(Chi tiết tại đây)

Nguồn: Trang Cổng Thông Tin  Điện Tử Quận HBT